Header image  
Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija
line decor
    
line decor
   
 
Asociacijos veikla
 

1.     organizuoja ir vykdo mokslinius tyrimus medienos matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo metodų ir naujų technologijų kūrimo srityje;

2.        rūpinasi sistemingu medienos matuotojų kvalifikacijos kėlimu, informacinių sistemų, mokslo, technikos ir technologijų pasiekimų diegimu gamyboje,   ruošiant specialistus;

3.        konsultuoja miško savininkus, valdytojus, medienos ruošos įmones, medienos perdirbimo, eksporto ir importo įmones medienos matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo srityje;

4.        rengia mokslines-praktines konferencijas, suvažiavimus, seminarus bei kitus renginius;

5.        tarpusavio susitarimu teikia savo nariams kitas paslaugas;

6.        teikia pasiūlymus Vyriausybei, Aplinkos, Ūkio ir kitoms ministerijoms, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms sprendžiant aktualius medienos matavimo ir vertinimo mokslo, technikos ir technologinius uždavinius;

7.        atstovauja Asociacijos narius valstybės valdymo, savivaldos bei visose kitose instancijose, įstaigose ir organizacijose;

8.        siekia tarptautinio pripažinimo ir tapimo giminingų tarptautinių organizacijų nare, aktyviai dalyvauja jų veikloje, organizuoja bendrus susitikimus, simpoziumus, suvažiavimus, seminarus, kaupia, analizuoja užsienio šalių mokslo, technikos bei technologijų pažangos medžiagą ir panaudoja ją sprendžiant medienos matavimo ir kokybės vertinimo problemas Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

9.        kuria bei tobulina, organizuoja svarstymą ir teikia įteisinimui normatyvinę nenukirsto miško, apvaliosios ir pjautosios medienos bei kitų medienos gaminių matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo  bazę;

10.    renka istorinę medžiagą ir kaupia duomenis apie nenukirsto miško bei medienos matavimą ir kokybės vertinimą Lietuvoje ir užsienio šalyse, leidžia leidinius, aktyviai dalyvauja kituose leidiniuose, populiarinančiuose ir propaguojančiuose medienos matavimo bei vertinimo technologijų pažangą, mokslo pasiekimus;

11.    plėtoja ir stiprina medienos matuotojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, skatina jų kūrybinę veiklą, tenkina socialinius ir dvasinius poreikius, rūpinasi jų teisine padėtimi, ugdo nepriklausomų matuotojų etiką, pareigingumą, profesinę garbę ir orumą;

12.    palaiko ryšius su šalies valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis ir privačiomis įmonėmis, kurių veikla susijusi su medienos auginimu, ruoša, pirkimu ir pardavimu, medienos bei kitų gamtos išteklių apskaita, naudojimu ir gausinimu;

13.    samdo asmenis savo įstatų nustatytai veiklai įgyvendinti;

14.    įsigyja turtą, jį valdo, tvarko ir juo disponuoja;

15.    steigia fondus, atstovybes, viešąsias įstaigas, įmones bei kitus juridinius asmenis;

16.    gauna ir teikia paramą ir labdarą;

17.    vykdo įstatymų nedraudžiamą bet kokią ūkinę komercinę veiklą, kuri reikalinga jos tikslams pasiekti.

Asociacija taip pat gali turėti ir įgyti ir kitas  civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų Įstatyme ir šiuose įstatuose.

© 2006 kurshh@gmail.com